Skip to main content

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Hamburger Hungária Kft. partnerei részére (Az adatkezelési szabályzat 2. sz. melléklete)

Hatályos: 2021. július 15.

 

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Hamburger HungáriaKft.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.

Cégjegyzék szám: 07-09-017523

Képviselői: Bencs Attila ügyvezető igazgató és Forgó Éva gazdasági igazgató

Telefon: +36 (25) 55-7731

Email: adatvedelem_HH@hamburger-containerboard.com

Honlap: https://www.hamburger-containerboard.com/hu/hu/

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Ősi Rita személyügyi vezető

Adatvédelmi Tisztviselő:        Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (dr. Kőrösi Barbara)

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:         korosib@consact.hu

 

 

2. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation - GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.

Szakmai tevékenységünket illetően cégünk hullám-alappapír gyártást végez.

 

3. Az adatkezelés általános célja

Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok kiállítása, továbbá a cég tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások kezelése, vezetése.

 

4. Az érintettek jogai

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (Ha az érintett a hozzájárulását vissza kívánja vonni, azt ugyanolyan formában teheti meg, ahogyan a hozzájárulást megadta.);

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Az 5-ös pontban az érintett adatkezelések jogalapja ’jogos érdek’ megnevezéssel szerepel.) Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről.

Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

 • Személyesen: a +36 (25) 55-7700-os telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410,

honlap: http://www.naih.hu,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

5. Kezelt adatok

5.1. Szerződéses kapcsolatok

Érintettek: minden természetes személy, aki a szerződésben a másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: szerződéskötés és teljesítés.

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név GDPR 6. cikk (1) f) (Adatkezelő jogos érdeke) A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 év
e-mail cím    
telefonszám    
beosztás    
adószám (egyéni vállalkozó)    
bankszámla szám (egyéni vállalkozó)    
cím (egyéni vállalkozó)    
aláírás    

Az adatkezelés folyamata:

A szerződéskötés során a partner által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, azonosítás és kapcsolattartás céljából.

Amennyiben a partner cég munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, jellemzően kapcsolattartás céljából, ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V). Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

Az adatokat elektronikusan őrizzük fájlszerveren, SAP rendszerben, illetve a levelezőrendszerben.

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV), illetve a Prinzhorn Holding Gmbh. (SAP rögzítés) részére.

 

5.2. Magánszeméllyel kötött megbízási szerződések

Érintettek: minden magánszemély szerződő partner

Adatkezelés célja: szerződés megkötése és teljesítése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név GDPR 6. cikk (1) b) (szerződés teljesítéséhez szükséges) A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 év
lakcím    
adóazonosító jel    
TAJ szám    
születési hely    
születési idő    
anyja neve    
béradat    
bankszámla szám    

Az adatkezelés folyamata:

Szerződéskötés során a magánszemély által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, azonosítás és kapcsolattartás céljából.

Az adatokat papíralapon és elektronikusan tároljuk fájlszerveren, SAP MyHR személyügyi rendszerben, Piramis bérprogramban, valamint levelezőrendszerben.

A szerződéskötésnek, illetve a szerződés teljesítésének elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV), az L-Soft Zrt. bérszámfejtő cég, továbbá a VÉD-SZ Kft. részére. A bérkimutatások továbbításra kerülhetnek a Prinzhorn Holding Gmbh.részére.

 

5.3. Számlák kezelése

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, vagy magánszemély, aki velünk szerződést köt.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név jogi kötelezettség teljesítése 8+1 év

Az adatkezelés folyamata:

Egyéni vállalkozó partnereink és magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem fogadható el.

Az adatok továbbításra kerülnek a könyvelést végző partner, valamint ellenőrzés esetén az illetékes szerv (NAV) részére.

 

5.4. Protokoll nyilvántartás

Érintettek: partnerek tulajdonosi és munkavállalói köre, hatóságok képviselői

Adatkezelés célja: kapcsolattartás VIP partnerekkel, rendezvényszervezés

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név GDPR 6. cikk (1) f) Adatkezelő jogos érdeke kapcsolat megszűnését követő 1 év

Az adatkezelés folyamata:

Ezeket az adatokat kizárólag kapcsolattartásra használjuk, fájlszerven, illetve levelezőrendszerben táruljuk, azokat harmadik fél részére nem továbbítjuk.

Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

 

5.5. Kapcsolattartás szerződött partnerekkel

Érintettek: partnerek munkavállalói

Adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződések teljesítése során

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név jogos érdek Szerződéses kapcsolat megszűnését követő 1 év

Az adatkezelés folyamata:

Szerződött partnereink kapcsolattartóinak elérhetőségi adatairól nyilvántartást vezetünk a könnyebb kereshetőség érdekében. Az adatokat elektronikusan őrizzük fájlszerveren, SAP rendszerben, illetve a levelezőrendszerben. Az adatok továbbításra kerülhetnek a Prinzhorn Holding Gmbh. felé (SAP rögzítés).

A partner cég munkavállalóinak személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V). Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

 

5.6. Beléptetés

Érintettek: Külsős cégek képviselői, munkatársai, akik valamely telephelyünkre belépnek

Adatkezelés célja: Biztonság, vagyonvédelem biztosítása

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név GDPR 6. cikk (1) f) Adatkezelő jogos érdeke Nem őrizzük, a Véd-Sz Kft. kezelésében van.
személyi igazolvány száma    
belépés és távozás időpontja    
cégnév    
rendszám    

Az adatkezelés folyamata:

A beléptetés során a fenti adatokat a VÉD-Sz Kft. munkavállalójaként eljáró munkavédelmi megbízott rögzíti. Az adatokat biztonsági esemény előfordulása esetén használjuk fel, ilyen esetben a jogszabályi feltételek szerint továbbíthatjuk a megkereső hatóság felé is.

Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

 

5.7. Beléptetőrendszer

Érintettek: Belépőkártyával rendelkező természetes személyek

Adatkezelés célja: Gyors, hatékony, biztonságos be- és kiléptetés

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
Kártya azonosító GDPR 6. cikk (1) f) Adatkezelő jogos érdeke 24 óra
Épületen belüli mozgás    

Az adatkezelés folyamata:

Az adatok továbbításra kerülnek a VÉD-SZ Kft. részére.

Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

 

5.8. Kamerás megfigyelés

Érintettek: a kamera látószögébe belépő személyek

Adatkezelés célja: vagyonvédelem, egészségvédelem, biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
képmás GDPR 6. cikk (1) f) Adatkezelő jogos érdeke Az automatikus felülíródásig, átlagosan 3 hétig

Az adatkezelés folyamata:

Az adatkezelő székhelyére belépő személyek képmása rögzítésre kerül a működtetett elektronikus megfigyelő rendszerben.

A megfigyelő rendszert a VÉD-Sz Kft. üzemelteti, ennek során az adatokhoz hozzáférhetnek.

Ellenőrzés során az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes rendvédelmi szervek és a biztosító részére.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos rendelkezéseket külön kameraszabályzat tartalmazza.

Az adatkezelés szükségességének és arányosságának megítélése céljából érdekmérlegelési tesztet végeztünk.

 

5.9. Felvételre jelentkezés

Érintettek: A Hamburger Hungária Kft.-hez állás betöltésére pályázó személyek.

Adatkezelés célja: A felvételi eljárás lefolytatása, döntés a feltételeknek való megfelelésről

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
Önéletrajzban megadott adatok (tipikusan: név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettségek, tanfolyamok, nyelvtudás, szakmai gyakorlat, korábbi munkahelyek, jogosítvány megléte, érdeklődési kör, motiváció, egyéb adatok) GDPR 6. cikk (1) a)  
hozzájárulás az elutasító döntésig, illetve külön hozzájárulás esetén a döntéstől számított fél évig  

Az adatkezelés folyamata:

A jelentkező személyes adatait a felvételi eljárás lefolytatásához bekérjük. Az adatokat felhasználjuk a munkaszerződés előkészítéséhez, továbbá elektronikusan és/vagy papír alapon tároljuk.

Az adatok megadása a jelentkezés elbírálása érdekében kötelező. Elmulasztása esetén a felvételi eljárás nem folytatható le.

 

6. Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére. Minden munkatársunk titoktartási kötelezettséget vállalt.

Az adatok biztonsága érdekében

 • Az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére.
 • Az adatok informatikai biztonságát a kockázatokkal összhangban összetett technikai intézkedésekkel védjük, melynek része például: hozzáférés felügyelet, mobil eszközök szabályozása és védelme, titkosítási intézkedések, fizikai biztonság megvalósítása, rosszindulatú kódok elleni védelem, információátvitel biztonsága.
 • Az adatkezelési folyamatokat szabályoztuk, meghatározva a felelősségeket. A munkatársakat megfelelő képzésben részesítettük.
 • Az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről.
 • Figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében.
 • Az esetleges incidensek felismerésére, jelzésére, kivizsgálására és jelentésére szabályozásokat alkottunk.
 • Az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen.
 • Nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
 • Az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság, a szállítói szeződésekben megfelelő biztosítékot kötünk ki a GDPR-nak való megfelelés és az adatbiztonság érdekében.

 

7. Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerek személyes adatait az itt leírt eseteken kívül nem továbbítjuk más adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés). Pályázatokban történő együttműködés esetében előfordulhat személyes adatok átadása a közreműködő szervezet, illetve alvállalkozó (pályázatíró vagy projektmenedzsment vállalkozás) részére. Amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.

A személyes adatokhoz az SAP rendszeren keresztül a Prinzhorn Holding Gmbh. is hozzáfér.

A társaságunk által működtetett irányítási rendszerek auditja során előfordulhat különböző nyilvántartások ellenőrzése, de ezekben az esetekben az auditor nem a személyes adatokat, csupán a nyilvántartás meglétét ellenőrzi.

Az adatokhoz bizonyos tevékenységeknél az általunk igénybevett szolgáltató (pl. tárhely szolgáltató, hírlevél küldő szolgáltató, stb.) hozzáférhet. Minden ilyen esetre vonatkozóan a szolgáltatókkal adatfeldolgozói, vagy más, az adatkezelésre vonatkozó megállapodást kötünk, mely részletesen szabályozza az adatkezelés feltételeit. Az egyes szolgáltatókat a 4-es pontban minden esetben feltüntettük.

Adatfeldolgozóink:

 1. L-Soft Zrt. - bérszámfejtés

 (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 41., cégjegyzék száma: 15-10-040377)

 1. T-Inform Kft. – informatika

(2400 Dunaújváros, Kőműves utca 11. 1. em. 3., Cégjegyzékszám:07 09 015076)

 1. VÉD-Sz Kft. – vagyonvédelem, munkavédelem

(2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46., Cégjegyzékszám:07 09 00294)

 

Dunaújváros, 2021. július 15.

 

Bencs Attila

ügyvezető igazgató

Függelék:

A Prinzhorn Csoport adatvédelmi nyilatkozata