This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Letöltések

A Hamburger Hungária Kft. általános beszerzési feltételei

Amennyiben a szerződésben más megegyezés nincs, az alábbi beszerzési feltételek a szerződés részének tekintendők. A mi beszerzési feltételeinktől eltérő szabályozások csak annyiban érvényesek, amennyiben ezt mi írásban kimondottan megerősítettük. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi okiratra rá kell vezetni a teljes beszerzési számunkat (kötésszám), mert az ezen szám nélküli közlemények kétes esetekben nem tekinthetők átvettnek.

Csak azok az írásos megrendelések érvényesek, melyek a Hamburger Hungária Kft. beszerzési osztályáról származnak.
Szóbeli és telefonon keresztüli megállapodások csak írásbeli visszaigazolás esetén kötelező érvényűek. Telefaxon küldött megrendelések írásbeli megrendelésnek számítanak. A szállítónak minden megrendelést írásban kell igazolnia. Amennyiben a megrendelést követő 4 napon belül a visszaigazolást nem küldik el, a rendelés a megbízóra nézve nem tekintendő kötelező érvényűnek. Amennyiben az általunk megadott megbízás vagy ajánlat 8 napon belül nem kerül lemondásra, úgy az elfogadottnak tekintendő.

A szállítónak az általa szállított termék minőségéért garanciát kell vállalnia, és a szállításhoz a következő okmányokat kell mellékelni:

  • Érvényes ISO Tanúsítvány,
  • Minőségleírás, ami tartalmazza a technikai leírást, valamint a javaslatokat a raktározásra és az áru felhasználására vonatkozóan,
  • Biztonságtechnikai adatlap (aktuális előírásoknak megfelelően),
  • Nyilatkozat a szállító részéről, hogy terméke megfelelő olyan papíráruk gyártásához, amelyek élelmiszerrel közvetlenül érintkeznek (a Német Egészségügyi Hivatal papír, karton, hullámpapír élelmiszercsomagolására vonatkozó XXXXVI. számú ajánlása)

Amennyiben a szállító nem rendelkezik ISO Tanúsítvánnyal:

  • Minőségtanúsítás, amelyben a szállító leírja azokat a jellemzőket, amelyek az áru minőségét egyértelműen meghatározzák (standard értékekkel, vagy a teszteljárás megadásával és határértékekkel), és amelyben garanciát vállal, hogy áruja az így meghatározott minőségnek megfelel.

Környezetkárosító, mérgező anyagok használatát kerülni kell. A csomagolásnak biztosítania kell a biztonságos és környezetbarát szállítást és raktározást.
A segédanyagok szállításához a következő dokumentumokat kell csatolni:

  • érvényes ISO 14001 Tanúsítvány
  • biztonságtechnikai adatlap

A szállítási határidő a megrendelés napjával indul. Amint a szállító felismeri, hogy a szállítást a megadott határidő lejártáig részben vagy egészében nem tudja teljesíteni, ezt az okok indoklásával és a késedelem várható időtartamával együtt azonnal jeleznie kell.
A szállítási határidő túllépésével az alábbi késedelmi büntetéseket számlázzuk:

Minden teljes hét szállítási késedelemért a szerződéses ár 0,5%-a, míg más megállapodás nem történik. A késedelmi büntetés összege a szerződéses ár maximum 10%-a lehet. A szállítási határidő túllépése esetén a megbízónak lehetősége van a megbízást póthatáridő meghatározása nélkül fenntartani, vagy a megbízástól visszalépni anélkül, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle költsége keletkezne.

A megrendelőnek jogában áll a szállítási határidőt 8 nappal a lejárat előtt megváltoztatni, anélkül, hogy az számára költségtöbbletet jelentene.

Az eladó csak abban az esetben jogosult előszállításra, ha a vevő ehhez előzetesen hozzájárul.

A vevőnek jogában áll a szerződést törölni:

  • ha a szállító a szerződést a kézhezvételtől számított 5 napon belül nem igazolja vissza,
  • ha a szállítás az igazolt határidőn túl 14 napot késik
  • árufeladást megelőzően kétoldalú megállapodással, ha a felmerülő költségeket a szállító kiegyenlíti.

A minőségi és mennyiségi átvétel helye – a paritástól függetlenül – a fogadó üzem telephelye. A szállító a szállítmányára 2 év időtartamra, - vegyszerek esetén a szavatossági idő lejártáig - az áru beérkezése után, az áru kellékhiányának időbeni bejelentése nélkül is teljes garanciát vállal arra nézve, hogy a szállított árun semmiféle, a használatot vagy az üzemet befolyásoló hiány nem kimutatható, a szállító által megadott tulajdonságokkal rendelkezik és minden vonatkozó törvénynek, és norma előírásnak megfelel. Öltözékeknél a kifogásolási határidő 3 év. A megbízónak szavatossági ügyekben joga van, egyéb törvényes lehetőségeitől függetlenül – még akkor is, ha a hiány lényegtelen – választása szerint térítésmentes csereszállítást (szerződés felbontása), a hiányok térítésmentes kiküszöbölését, vagy megfelelő árengedményt követelni, vagy pedig a hiányt a szállító költségére megszüntetni.

A leszállított áruknak meg kell felelniük a részükre meghatározott biztonsági előírásoknak. 
A szállítónak az esetleges tárolási-, felhasználási-, üzemelési előírásokat a megbízó részére kérés nélkül a leszállítással együtt át kell adnia, ellenkező esetben az ezen előírások figyelmen kívül hagyásából keletkező károkért ő a felelős. 
Vegyszerek esetén a szállító köteles az eltarthatóságot, a gyártás időpontját és az aktuális szabályozásnak megfelelő adatokat minden egyes csomagolási egységen feltüntetni.
Reklamáció esetén az eladó köteles a felhasználó kívánságára a helyszínen megjelenni.

Az eladó köteles a vásárló kívánságára az összeszerelésben, próbaüzemelésben, üzembehelyezésben közreműködni.

A szállítás napján értesíteni kell a vásárlót telefaxon az áru feladásáról, a szerződésszám, árufajta, ellenérték és súly, valamint kamion/vagon számának és indulási időpontjának feltüntetésével együtt.

z áru feladása után 24 órán belül a következő okmányokat kell postán elküldeni: számla 2 példányban, csomaglista. A számlát az érvényes előírásoknak megfelelően kell kiállítani.
Az áruval egy további számlamásolatot, ládajegyzéket (ládák tartalma), az előírt dokumentumokat a minőségre vonatkozóan, származási igazolást kell küldeni. Amennyiben nem csatoltak minden dokumentumot, és a szállítmány nem azonosítható, úgy a küldemény átvétele megtagadható.
Minden levélre és dokumentumra rá kell vezetni a szerződésszámot, enélkül a számlák nem kerülnek feldolgozásra.

Az átvett áruk kifizetése más megállapodás hiányában 14 nap 3% skontóval vagy 90 nap nettó értékben történik. A fizetési határidő a számlaellenőrzéstől számít. Maga a fizetés időpontja és a fizetés nem jelenti a szállítás hibátlanságának elismerését, és nem jelenti, hogy a megbízó eltekint a teljesítési hiány, szavatosság vagy kártérítési igényektől. A megbízó a kifizetést mindaddig felfüggesztheti, amíg a szavatossági időn belül fellépő hiányokat a szállító meg nem szünteti.
Utalások hetente egyszer történnek, ez nem jelent fizetési késedelmet. Egy esetleges fizetési késedelem nem lehet befolyással a jövőbeni szállításokra.

Az előírt feladási bizonylatok hiányában a szállítmány nem kerül a szerződésben foglaltak szerint átvételre, illetve feldolgozásra, hanem tárolásra kerül a szállító kockázatára és költségére. A szállítmánynak szakszerűen csomagoltnak kell lennie, különös tekintettel a megbízás szállítási előírásaira. Az ilyen útmutatások figyelmen kívül hagyásából eredő károkat a szállító fedezi. Az áruátvétel kivétel nélkül hétfőtől péntekig 6 órától 14 óráig történik. 

A sérülten érkezett csomagolást a vevő megvizsgálja, és arról haladéktalanul értesíti az eladót. Amennyiben az áru is sérülten érkezik, a vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az eladónak megküld. A vevő az árut a reklamáció rendezéséig elkülönítve tárolja.

Az árak csomagolással együtt, a rendeltetési helyre szállítással értendők – amennyiben más paritás, megállapodás nincs – és fix árak, amelyek semmiféle okból nem emelhetők.

A szállítás teljesítésének helye más megállapodás hiányában a rendeletetési hely. A teljesítés időpontjának az a nap számít, amelyen a fuvarozó az árut a rendeltetési helyen átadja. Az eladó szállítási kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amint az áru teljes egészében és az előírt dokumentumok a teljesítés helyére megérkeztek.

A szállítási értesítőket vagy szállítójegyeket úgy kell elküldeni, hogy azok lehetőség szerint az árufeladás előtt, vagy azzal egyidőben a megrendelő birtokába jussanak. A szállítási értesítőkön és a szállítójegyeken mindenképpen a teljes megrendelési számot fel kell tüntetni. 
Olyan károkért és költségekért – köztük kocsiálláspénzek, különleges rendezési költségek, rossz címzésből eredő átrakodási díjak – melyek a megrendelőnél szállítási hiba miatt merülnek fel, a szállító a felelős. Egységár szerinti fizetés esetén a fogadó fél mérlege alapján megállapított súly, illetve megállapított darabszám az irányadó.

A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Vitás esetekben a szerződő feleknek lehetőség egymás között, megegyezéses úton kell eljárniuk. Amennyiben a felek nem képesek megegyezésre jutni, úgy minden köztük fennálló jogvitában kizárólag a Magyar Kereskedelmi Kamara döntőbírósága az illetékes. Jogviták eldöntésében a magyar anyagi jog az irányadó

Download purchasing conditions in PDF format

Kamerakezelési (adatvédelmi szabályzata)