Skip to main content

Letöltések

A Hamburger Hungária Kft. általános beszerzési feltételei

Amennyiben a szerződésben más megegyezés nincs, az alábbi beszerzési feltételek a szerződés részének tekintendők. A mi beszerzési feltételeinktől eltérő szabályozások csak annyiban érvényesek, amennyiben ezt mi írásban kimondottan megerősítettük. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi okiratra rá kell vezetni a teljes beszerzési számunkat (kötésszám), mert az ezen szám nélküli közlemények kétes esetekben nem tekinthetők átvettnek.

Csak azok az írásos megrendelések érvényesek, melyek a Hamburger Hungária Kft. beszerzési osztályáról származnak.
Szóbeli és telefonon keresztüli megállapodások csak írásbeli visszaigazolás esetén kötelező érvényűek. Telefaxon küldött megrendelések írásbeli megrendelésnek számítanak. A szállítónak minden megrendelést írásban kell igazolnia. Amennyiben a megrendelést követő 4 napon belül a visszaigazolást nem küldik el, a rendelés a megbízóra nézve nem tekintendő kötelező érvényűnek. Amennyiben az általunk megadott megbízás vagy ajánlat 8 napon belül nem kerül lemondásra, úgy az elfogadottnak tekintendő.

A szállítónak az általa szállított termék minőségéért garanciát kell vállalnia, és a szállításhoz a következő okmányokat kell mellékelni:

  • Érvényes ISO Tanúsítvány,
  • Minőségleírás, ami tartalmazza a technikai leírást, valamint a javaslatokat a raktározásra és az áru felhasználására vonatkozóan,
  • Biztonságtechnikai adatlap (aktuális előírásoknak megfelelően),
  • Nyilatkozat a szállító részéről, hogy terméke megfelelő olyan papíráruk gyártásához, amelyek élelmiszerrel közvetlenül érintkeznek (a Német Egészségügyi Hivatal papír, karton, hullámpapír élelmiszercsomagolására vonatkozó XXXXVI. számú ajánlása)

Amennyiben a szállító nem rendelkezik ISO Tanúsítvánnyal:

  • Minőségtanúsítás, amelyben a szállító leírja azokat a jellemzőket, amelyek az áru minőségét egyértelműen meghatározzák (standard értékekkel, vagy a teszteljárás megadásával és határértékekkel), és amelyben garanciát vállal, hogy áruja az így meghatározott minőségnek megfelel.

Környezetkárosító, mérgező anyagok használatát kerülni kell. A csomagolásnak biztosítania kell a biztonságos és környezetbarát szállítást és raktározást.
A segédanyagok szállításához a következő dokumentumokat kell csatolni:

  • érvényes ISO 14001 Tanúsítvány
  • biztonságtechnikai adatlap

A szállítási határidő a megrendelés napjával indul. Amint a szállító felismeri, hogy a szállítást a megadott határidő lejártáig részben vagy egészében nem tudja teljesíteni, ezt az okok indoklásával és a késedelem várható időtartamával együtt azonnal jeleznie kell.
A szállítási határidő túllépésével az alábbi késedelmi büntetéseket számlázzuk:

Minden teljes hét szállítási késedelemért a szerződéses ár 0,5%-a, míg más megállapodás nem történik. A késedelmi büntetés összege a szerződéses ár maximum 10%-a lehet. A szállítási határidő túllépése esetén a megbízónak lehetősége van a megbízást póthatáridő meghatározása nélkül fenntartani, vagy a megbízástól visszalépni anélkül, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle költsége keletkezne.

A megrendelőnek jogában áll a szállítási határidőt 8 nappal a lejárat előtt megváltoztatni, anélkül, hogy az számára költségtöbbletet jelentene.

Az eladó csak abban az esetben jogosult előszállításra, ha a vevő ehhez előzetesen hozzájárul.

A vevőnek jogában áll a szerződést törölni:

  • ha a szállító a szerződést a kézhezvételtől számított 5 napon belül nem igazolja vissza,
  • ha a szállítás az igazolt határidőn túl 14 napot késik
  • árufeladást megelőzően kétoldalú megállapodással, ha a felmerülő költségeket a szállító kiegyenlíti.

A minőségi és mennyiségi átvétel helye – a paritástól függetlenül – a fogadó üzem telephelye. A szállító a szállítmányára 2 év időtartamra, - vegyszerek esetén a szavatossági idő lejártáig - az áru beérkezése után, az áru kellékhiányának időbeni bejelentése nélkül is teljes garanciát vállal arra nézve, hogy a szállított árun semmiféle, a használatot vagy az üzemet befolyásoló hiány nem kimutatható, a szállító által megadott tulajdonságokkal rendelkezik és minden vonatkozó törvénynek, és norma előírásnak megfelel. Öltözékeknél a kifogásolási határidő 3 év. A megbízónak szavatossági ügyekben joga van, egyéb törvényes lehetőségeitől függetlenül – még akkor is, ha a hiány lényegtelen – választása szerint térítésmentes csereszállítást (szerződés felbontása), a hiányok térítésmentes kiküszöbölését, vagy megfelelő árengedményt követelni, vagy pedig a hiányt a szállító költségére megszüntetni.

A leszállított áruknak meg kell felelniük a részükre meghatározott biztonsági előírásoknak. 
A szállítónak az esetleges tárolási-, felhasználási-, üzemelési előírásokat a megbízó részére kérés nélkül a leszállítással együtt át kell adnia, ellenkező esetben az ezen előírások figyelmen kívül hagyásából keletkező károkért ő a felelős. 
Vegyszerek esetén a szállító köteles az eltarthatóságot, a gyártás időpontját és az aktuális szabályozásnak megfelelő adatokat minden egyes csomagolási egységen feltüntetni.
Reklamáció esetén az eladó köteles a felhasználó kívánságára a helyszínen megjelenni.

Az eladó köteles a vásárló kívánságára az összeszerelésben, próbaüzemelésben, üzembehelyezésben közreműködni.

A szállítás napján értesíteni kell a vásárlót telefaxon az áru feladásáról, a szerződésszám, árufajta, ellenérték és súly, valamint kamion/vagon számának és indulási időpontjának feltüntetésével együtt.

z áru feladása után 24 órán belül a következő okmányokat kell postán elküldeni: számla 2 példányban, csomaglista. A számlát az érvényes előírásoknak megfelelően kell kiállítani.
Az áruval egy további számlamásolatot, ládajegyzéket (ládák tartalma), az előírt dokumentumokat a minőségre vonatkozóan, származási igazolást kell küldeni. Amennyiben nem csatoltak minden dokumentumot, és a szállítmány nem azonosítható, úgy a küldemény átvétele megtagadható.
Minden levélre és dokumentumra rá kell vezetni a szerződésszámot, enélkül a számlák nem kerülnek feldolgozásra.

Az átvett áruk kifizetése más megállapodás hiányában 14 nap 3% skontóval vagy 90 nap nettó értékben történik. A fizetési határidő a számlaellenőrzéstől számít. Maga a fizetés időpontja és a fizetés nem jelenti a szállítás hibátlanságának elismerését, és nem jelenti, hogy a megbízó eltekint a teljesítési hiány, szavatosság vagy kártérítési igényektől. A megbízó a kifizetést mindaddig felfüggesztheti, amíg a szavatossági időn belül fellépő hiányokat a szállító meg nem szünteti.
Utalások hetente egyszer történnek, ez nem jelent fizetési késedelmet. Egy esetleges fizetési késedelem nem lehet befolyással a jövőbeni szállításokra.

Az előírt feladási bizonylatok hiányában a szállítmány nem kerül a szerződésben foglaltak szerint átvételre, illetve feldolgozásra, hanem tárolásra kerül a szállító kockázatára és költségére. A szállítmánynak szakszerűen csomagoltnak kell lennie, különös tekintettel a megbízás szállítási előírásaira. Az ilyen útmutatások figyelmen kívül hagyásából eredő károkat a szállító fedezi. Az áruátvétel kivétel nélkül hétfőtől péntekig 6 órától 14 óráig történik. 

A sérülten érkezett csomagolást a vevő megvizsgálja, és arról haladéktalanul értesíti az eladót. Amennyiben az áru is sérülten érkezik, a vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az eladónak megküld. A vevő az árut a reklamáció rendezéséig elkülönítve tárolja.

Az árak csomagolással együtt, a rendeltetési helyre szállítással értendők – amennyiben más paritás, megállapodás nincs – és fix árak, amelyek semmiféle okból nem emelhetők.

A szállítás teljesítésének helye más megállapodás hiányában a rendeletetési hely. A teljesítés időpontjának az a nap számít, amelyen a fuvarozó az árut a rendeltetési helyen átadja. Az eladó szállítási kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amint az áru teljes egészében és az előírt dokumentumok a teljesítés helyére megérkeztek.

A szállítási értesítőket vagy szállítójegyeket úgy kell elküldeni, hogy azok lehetőség szerint az árufeladás előtt, vagy azzal egyidőben a megrendelő birtokába jussanak. A szállítási értesítőkön és a szállítójegyeken mindenképpen a teljes megrendelési számot fel kell tüntetni. 
Olyan károkért és költségekért – köztük kocsiálláspénzek, különleges rendezési költségek, rossz címzésből eredő átrakodási díjak – melyek a megrendelőnél szállítási hiba miatt merülnek fel, a szállító a felelős. Egységár szerinti fizetés esetén a fogadó fél mérlege alapján megállapított súly, illetve megállapított darabszám az irányadó.

A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Vitás esetekben a szerződő feleknek lehetőség egymás között, megegyezéses úton kell eljárniuk. Amennyiben a felek nem képesek megegyezésre jutni, úgy minden köztük fennálló jogvitában kizárólag a Magyar Kereskedelmi Kamara döntőbírósága az illetékes. Jogviták eldöntésében a magyar anyagi jog az irányadó

A Hamburger Hungária Kft. általános beszerzési feltételei PDF formátumban

Adatvédelmi tájékoztató